Zadzwoń +48 600 25 84 18 (godz. 11:00 - 22:00)

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI FORMULARZA REZERWACYJNEGO

§ 1.

Definicje

Wszelkie wyrażenia pisane wielką literą, jak i inne terminy zawarte i wykorzystane w Regulaminie, mają przede wszystkim znaczenie przypisane im poniżej:

 1. Administrator – Bogdan Domanowski Ośrodek Wypoczynkowy Świerk w Spadku, adres: ul. Słoneczna 9, Niewiesze, 44-172 Poniszowice
  NIP: 6311527020, domki@swierk-niewiesze.pl,

 2. Strona – strona internetowa Administratora dostępna pod adresem: https://www.swierk-niewiesze.pl,

 3. Formularz rezerwacyjny – usługa dostępna na Stronie, umożliwiająca przesłanie wiadomości elektronicznej do Administratora celem zarezerwowania pobytu;

 4. Regulamin – niniejszy dokument;

 5. Usługa – usługa dostępna na Stronie, tj. Formularz rezerwacyjny;

 6. Użytkownik – podmiot, który korzysta z Usługi.


§ 2.

Postanowienia ogólne

 1. Regulamin określa zasady świadczenia Usługi przez Administratora drogą elektroniczną.

 2. Przed wyrażeniem zgody na korzystanie z Usług należy uważnie zapoznać się z Regulaminem.

 3. Do korzystania z Usług niezbędne jest posiadanie przez Użytkownika komputera lub innego urządzenia multimedialnego z dostępem do sieci Internet, dowolnej przeglądarki internetowej oraz od posiadania przez Użytkownika aktywnego konta poczty elektronicznej (e-mail).

 4. Korzystanie z Usług jest dobrowolne.

 5. Korzystać z Usług może każda osoba, która ukończyła 16 lat lub posiada zgodę przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego na korzystanie z Usług.

 6. Rozpoczęcie świadczenia Usług nastąpi niezwłocznie po aktywacji Usługi przez Użytkownika, dokonanej zgodnie z Regulaminem.

 7. Administrator wdraża środki bezpieczeństwa w celu ochrony przed nieautoryzowanym dostępem, nieupoważnioną zmianą, ujawnieniem lub zniszczeniem danych, w tym danych osobowych.


§ 3.

Usługa Formularza rezerwacyjnego

 1. Formularz rezerwacyjny pozwala na wysłanie wiadomości elektronicznej przez Użytkownika do Administratora celem zarezerwowania pobytu.

 2. Dostęp do Formularza rezerwacyjnego jest nieodpłatny.

 3. Korzystanie z Usługi Formularza rezerwacyjnego jest nieograniczone czasowo.

 4. Z Usługi Formularza rezerwacyjnego można korzystać dowolną ilość razy.

 5. W celu skorzystania z Usługi Formularza rezerwacyjnego Użytkownik jest zobowiązany do:

 1. zapoznania się z treścią Regulaminu,

 2. wprowadzenia swojego imienia, nazwiska, numeru telefonu, adresu e-mail, terminu pobytu i ilości osób,

 3. wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu realizacji Usługi,

 4. wyrażenia zgody na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną,

  1. potwierdzenia chęci skorzystania z Usługi i wyrażenia powyższych zgód poprzez kliknięcie przycisku „Wyślij”.

 1. Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z Formularza rezerwacyjnego zgodnie z przepisami prawa, postanowieniami Regulaminu oraz dobrymi obyczajami.

 2. Użytkownik zobowiązuje się do niepodawania fałszywych danych osobowych, jak również do niepodawania danych osobowych innej osoby, bez jej pozwolenia. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za treść podanych przez siebie danych, w tym również odpowiedzialność za ewentualne naruszenie praw osób trzecich.

§ 4.

Reklamacje

 1. Użytkownicy mogą składać reklamacje dotyczące niewykonania lub nienależytego wykonania Usługi.

 2. Administrator jest zobowiązany na ustosunkowanie się do złożonej reklamacji w terminie 7 dni.

§ 5.

Dane osobowe

Ośrodek Wypoczynkowy Świerk spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, adres: ul. Słoneczna 9, Niewiesze, 44-172 Poniszowice, NIP: 6311527020, jest administratorem Państwa danych osobowych. Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) na zasadach opisanych w Polityce Prywatności dostępnej na stronie https://www.swierk-niewiesze.pl.

§ 6.

Postanowienia końcowe

 1. Użytkowników obowiązuje bezwzględny zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym, w tym w korespondencji z Administratorem i w formularzu kontaktowym.

 2. Regulamin dostępny jest na Stronie nieodpłatnie w formie umożliwiającej jego pozyskanie, odtworzenie i utrwalenie jego treści za pomocą systemu teleinformatycznego.